تاکسیرانی

شرح وظایف تاکسیرانی

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • اصلاح وایجاد سیستم تاکسیرانی متناسب با بافت شهر و جمعیت و وضعیت ترافیکی آن.
 • به کارگیری و استفاده از امکانات قانونی به منظور تامین رفاه و آسایش مسافرین درون شهری و برنامه ریزی نحوه سرویس دهی سیستم تاکسیرانی متناسب و هماهنگ با سایر وسایل نقلیه حمل و نقل شهری.
 • توسعه و تکمیل سیستم تاکسیرانی با برنامه ریزی و سایت گذاری مناسب و پیش بینی لازم به منظور تامین نیازمندیهای آتی شهر از لحاظ تعداد تاکسی، برای  سرویسهای عمومی و  ویژه.   
 • بالا بردن سطح دانش و کارایی پرسنل، رانندگان و دارندگان تاکسی در امور تاکسیرانی و علی الخصوص در برخورد با مسافرین و جلوگیری از تخلفات آنها.
 • نظارت دقیق بر نحوه سرویس دهی اشخاص(حقیقی / حقوقی) که به نمایندگی ( واحد / سازمان ) تاکسیرانی در مسیرهای عمومی و یا مشخص شده  ارائه خدمات می نمایند.
 • صدور و لغو تمدید پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی ( پروانه تاکسیرانی) از طریق (واحد / سازمان ) بر اساس مفاد آیین نامه تصویب و دستور العملهای صادره از سوی وزارت کشور.
 • انجام نقل و انتقال تاکسی های شهری.
 • صدور برگ خروج از شهر.
 • تعیین نرخ کرایه تاکسی های درون شهری .
 • ارائه خدمات بهینه و جلب رضایت شهروندان.
 • انجام سایر امور از طرف ما فوق در چهار چوب وظایف.