فرایند اداری و تعرفه عوارضات

فرآیند اداری صدور مجوز تخریب، خاکبرداری، تعویض سقف، نصب درب، دیوار گذاری، معبر داخلی

 

 
 

مراحل استعلام ادارات، بانکها و دفتر خانه ها

 
 

فرآیند مراحل اداری انتقال ملک
 

فرآیند مراحل اداری تغییر کاربری عرصه و اعیان

 
 

فرآیند مراحل اضافه عرصه ماده ۱۹