مناقصات و مزایدات

شرح وظایف  امور قراردادها

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
 • اقدام به برگزاری مناقصات و مزایده ها ی شهرداری وفق ضوابط و مقررات .
 • تهیه و ابلاغ دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه های مربوط به قرارداد.
 • تهیه پیش نویس آگهی مناقصات و مزایده ها وپیگیری و درج آن درجراید.
 • استفاده از آخرین دستورالعملها، بویژه قانون جدید مناقصات در موارد لزوم.
 • کنترلهای لازم در خصوص اسناد ومدارک قبل از برگزاری مناقصات.
 • دعوت از اعضا کمیسیون و برگزاری جلسات مربوط جهت بازگشایی پاکات در موعد مقرر.
 • تنظیم صورت جلسات کمیسیون و امضاء آن توسط اعضاء.
 • بایگانی منظم کلیه اسناد، پاکات و تضامین و اوراق مربوطه به برگزاری مناقصات و مزایده باهماهنگی امورمالی و حسابداری تا زمان تعیین شده.
 • پیگیری جهت تشکیل کمیسیون های معاملات و ابلاغ مصوبات مربوطه.
 • بروز رسانی اطلاعات پرسنل امور قراردادها از طریق آموزش
 • انجام سایر امورمحوله از سوی مافوق در چهارچوب وظایف