امور حقوقی

شرح وظایف امور حقوقی

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
بررسی حقوقی کلیه قراردادهای داخلی و خارجی مرتبط با شهرداری و اظهار نظر حقوقی در خصوص رعایت ضوابط و موازین قانونی و عندالزوم حک و اصلاح آن و گزارش به مقام مافوق.
رسیدگی به معضلات حقوقی شهرداری، مناطق، سازمانها وموسسات وابسته به شهرداری و اعلام نظر مشورتی در موارد ارجاعی
پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارایه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع ازحق و حقوق شهرداری در مراجع مذکور.
بررسی اطلاعات جمع آوری شده جهت ارائه نظر مشورتی در قبال پرسش هایی که در زمینه مسائل حقوقی از واحد متبوع بعمل می آید
طرح دعاوی و دفاع ازحقوق شهرداری و پاسخگویی به کلیه دعاوی و شکایات مطروحه علیه شهرداری در مراجع قضایی و غیر قضایی و پیگیری تا حصول نتیجه.
پاسخ به استعلامات مطروحه از سوی معاونتها، مناطق و سازمانهای وابسته به شهرداری و رفع ابهام از قوانین موجود و ارائه مشاوره قانونی به آنها.
ارائه پیشنهاد در خصوص طرحها و لوایح ارائه شده به شورای اسلامی شهر و ارائه پیشنهادات اصلاحی و نیز بررسی جایگاه قانونی مصوبات شورا و درصورت نیاز اعتراض به مصوبات مذکور گزارش به مقام مافوق.
تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداری رونوشت قوانین، مصوبات آئین نامه ها و آراء وحدت رویه قضایی و طبقه بندی آنها.
برنامه ریزی و انجام کلیه فعالیت های مربوط به امورحقوقی به منظور حصول اطمینان از حفظ حقوق ومنافع سازمانی
انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق در چهار چوب وظایف .