درآمد

IMG_3197


شرح وظایف درآمد

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
 • برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداری اعم از تعرفه وصولی مرکز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تابعه تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور
 • برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد.
 • صدور دستور العمل بــه منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مـودیان تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای تازه برای گردش امور وصول
  عوارض جاری شهروندان.
 • پیگیری و اتخاذ تدابیر لازم به منظور استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان
 • بررسی مطالعه و ارائه الگوها و روشهای کارآمد و مطلوب به منظور تسریع در امر وصول عوارضات که از طرف مدیریت شهرداری  پیشنهاد میگردد.
 • برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری.
 • برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
 • نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل وبه موقع آنها.
 • نظارت بر عملکرد کمیسیونها شهرداری یا مرتبط با شهرداری برای جذب عوارض و درآمدهای مرتبط با مناطق.
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق