ضدعفونی منطقه کلگه، کاروانسرا و ۱۷ شهریور توسط شهرداری مسجدسلیمان