ضدعفونی سطح شهر با دستگاه مه پاش توسط شهرداری مسجدسلیمان