ضدعفونی خیابان آزادی و کوچه پزشکان توسط شهرداری مسجدسلیمان