گزارش تصویری از فعالیت روزانه واحدهای شهرداری

پاکسازی محوطه پشت فرمانداری کوی محیط زیست توسط معاونت خدمات شهری( واحد تنطیفات)

پاکسازی محوطه پشت فرمانداری کوی محیط زیست توسط معاونت خدمات شهری( واحد تنطیفات)