گزارش تصویری از حاشیه زنی ، پاکسازی شستشو و رنگ آمیزی جداول و بلوارها و کاشت گل های فصلی توسط واحد فضای سبز شهرداری مسجدسلیمان در روزهای اخیر

      گزارش تصویری پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان از حاشیه زنی ، پاکسازی ، شستشو و رنگ آمیزی جداول و بلوارها و کاشت گل های فصلی توسط واحد فضای سبز شهرداری مسجدسلیمان در روزهای اخیر                                    

 

 

 

گزارش تصویری پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان از حاشیه زنی ، پاکسازی ، شستشو و رنگ آمیزی جداول و بلوارها و کاشت گل های فصلی توسط واحد فضای سبز شهرداری مسجدسلیمان در روزهای اخیر