گزارش تصویری از اصلاح سیستم و لوله گذاری شبکه فاضلاب میدان چشمه علی جنب لین ارتش