گزارش تصویری از آغاز اجرای جدول کاری و بهسازی پارک کوهستانی ملت منطقه بی بیان