نشست هم اندیشی دکتر نوید شعبانی شهردار مسجدسلیمان با سازمانهای مردم نهاد

نشست هم اندیشی دکتر نوید شعبانی شهردار مسجدسلیمان با سازمانهای مردم نهاد

.