مراسم تودیع سرپرست و معارفه شهردار مسجدسلیمان / آبان ۹۸

مراسم تودیع سرپرست و معارفه شهردار مسجدسلیمان، آبان ۹۸

.