عملیات مشترک ضدعفونی مسجدسلیمان توسط شهرداری، شرکت نفت، سپاه و بسیج