عبدالله قاسمی صالح بابری

نام و نام خانوادگی: عبداله قاسمی صالح بابری

متولد: ۱۳۵۸ مسجدسلیمان

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 

روزمه ی مدیریتی وی به شرح زیر می باشد:

۶ سال معاونت شعبه بانک ملت مسجدسلیمان

۳ سال رییس شعبه بانک ملت مسجدسلیمان

رییس شورای شهر دوره چهارم مسجدسلیمان (سال دوم – شهریور ۹۳ الی شهریور ۹۴ )

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مسجدسلیمان

شروع فعالیت در شهرداری مسجدسلیمان – ۱۳۹۵