ضدعفونی منطقه چهاربیشه و انبار خوراکی توسط شهرداری مسجدسلیمان