ضدعفونی منطقه باشگاه مرکزی و بازار چشمه علی توسط شهرداری مسجدسلیمان