جلسه هفتگی شهردار مسجدسلیمان با معاونت ها و مسئولین واحدهای شهرداری برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، ظهر روز نهم دیماه در ادامه جلسات هفتگی، نشست آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان با معاونت ها و مسئولین واحدهای مختلف دوایر شهرداری برگزار شد. گفتنی است هدف از این سلسله جلسات، پیگیری امورات روزانه و نیز بررسی آخرین وضعیت پروژه های فعال و در […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، ظهر روز نهم دیماه در ادامه جلسات هفتگی، نشست آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان با معاونت ها و مسئولین واحدهای مختلف دوایر شهرداری برگزار شد.

گفتنی است هدف از این سلسله جلسات، پیگیری امورات روزانه و نیز بررسی آخرین وضعیت پروژه های فعال و در حال اجرا در سطح شهر می باشد.