جلسه شهردار مسجدسلیمان با معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری در دفتر شهردار برگزار شد

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان: آرش قنبری: در راه خدمت به شهروندان باید به طور مرتب عملکردمان را ارزیابی کنیم تا نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت نماییم.   شهردار مسجدسلیمان از معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری خواست در اجرای برنامه های مدیریت شهری نظیر: تکریم ارباب رجوع، تسهیل […]

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان:

آرش قنبری: در راه خدمت به شهروندان باید به طور مرتب عملکردمان را ارزیابی کنیم تا نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت نماییم.

 

شهردار مسجدسلیمان از معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری خواست در اجرای برنامه های مدیریت شهری نظیر: تکریم ارباب رجوع، تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان ، بهبود و ارتقای مبلمان شهری، توسعه ی

فعالیت های فرهنگی، افزایش خدمات شهری، جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز، حفظ و توسعه ی فضای سبز و… با یکدیگر هم افزایی و مشارکت داشته باشند