برگزاری مراجعات مردمی با حضور آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان: مراجعات مردمی در مورخ یکم خردادماه با حضور آرش قنبری شهردار مسحدسلیمان برگزار شد در اینروز ضمن بررسی و توضیحات حضوری توسط شهردار مسجدسلیمان، درخواست های شهروندان به واحدهای مربوطه ارجاع داده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان: مراجعات مردمی در مورخ یکم خردادماه با حضور آرش قنبری شهردار مسحدسلیمان برگزار شد

در اینروز ضمن بررسی و توضیحات حضوری توسط شهردار مسجدسلیمان، درخواست های شهروندان به واحدهای مربوطه ارجاع داده شد.