اطلاعیه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

  شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد فراخوان پروژهای عمرانی که از محل ارزش افزوده آلایندگی تامین می شود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان […]

 

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد فراخوان پروژهای عمرانی که از محل ارزش افزوده آلایندگی تامین می شود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

ضمناً داشتن حداقل رتبه ۵ برای شرکت کنندگان الزامی می باشد.