اصلاح معابر منطقه هشت بنگله و جدول کاری مسیر هشت بنگله به سی برنج به روایت تصویر

. .

.
.