آگهی مناقصه ی یک مرحله ای ایجاد و اصلاح شبکه آبهای سطحی

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد ایجاد و اصلاح شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی مسجدسلیمان را با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه بر اساس موافقتنامه منعقده به شماره ۴۵۷۰۴۵ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ معاونت راهبردی استانداری خوزستان با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. منبع تامین اعتبار: اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی […]

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد ایجاد و اصلاح شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی مسجدسلیمان را با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه بر اساس موافقتنامه منعقده به شماره ۴۵۷۰۴۵ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ معاونت راهبردی استانداری خوزستان با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

منبع تامین اعتبار: اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی

شرایط شرکت در مناقصه:

۱- داشتن حداقل رتبه ۵ ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

۲- مبلغ موافقتنامه ۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳- مبلغ تخصیص اولیه ۵٫۸۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۴- توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و یا واریز وجه فوق ذکر به شماره حساب سپرده ربط تمرکز وجوه ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۱۰۰۰ نزد بانک ملی بنام شهرداری مسجدسلیمان

۵- در صورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به میزان ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان

۶- واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال نزد بانک ملی به حساب ۰۱۰۶۸۲۷۰۵۱۰۰۶ شهرداری مسجدسلیمان جهت خرید اسناد مناقصه

۷- با توجه به الزام ارائه بخشنامه ۴۹۵۱ از سوی پیمانکاران، حضور در جلسه سایت ویزیت توصیه می شود

۸- پیمانکاران موضف به ارائه بخشنامه ۴۹۵۱، تایید کارفرما قبلی و سوابق مرتبط در پاکت ب میباشند

۹- مهلت دریافت اسناد از تاریخ ۹۵/۰۳/۰۸ لغایت ۹۵/۰۳/۱۶ می باشد

۱۰- تحویل اسناد به شهرداری تا تاریخ ۹۵/۰۳/۲۲ می باشد

۱۱- زمان بازگشایی پاکات روز یکشنبه راس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۵/۰۳/۲۳ در دفتر شهردار است

۱۲- جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری مرکزی مراجعه فرمائید

شماره تماس: ۰۶۱۴۳۲۳۳۵۱۱ – ۰۶۱۴۳۲۳۳۵۱۰