آگهی مناقصه ی یک مرحله ای ایجاد، توسعه و اصلاح معابر شهری

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد پروژه ایجاد، توسعه و اصلاح معابر شهری مسجدسلیمان را با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه بر اساس موافقتنامه منعقده به شماره ۴۵۷۰۴۵ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ معاونت راهبردی استانداری خوزستان با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. منبع تامین اعتبار: اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی شرایط شرکت در […]

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد پروژه ایجاد، توسعه و اصلاح معابر شهری مسجدسلیمان را با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه بر اساس موافقتنامه منعقده به شماره ۴۵۷۰۴۵ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ معاونت راهبردی استانداری خوزستان با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

منبع تامین اعتبار: اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی

شرایط شرکت در مناقصه:

۱- داشتن حداقل رتبه ۵ راه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

۲- مبلغ موافقتنامه ۶٫۴۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳- مبلغ تخصیص اولیه ۲٫۱۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۴- توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ ۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و یا واریز وجه فوق ذکر به شماره حساب سپرده ربط تمرکز وجوه ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۱۰۰۰ نزد بانک ملی بنام شهرداری مسجدسلیمان

۵- در صورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به میزان ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان

۶- واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال نزد بانک ملی به حساب ۰۱۰۶۸۲۷۰۵۱۰۰۶ شهرداری مسجدسلیمان جهت خرید اسناد مناقصه

۷- با توجه به الزام ارائه بخشنامه ۴۹۵۱ از سوی پیمانکاران، حضور در جلسه سایت ویزیت توصیه می شود

۸- پیمانکاران موضف به ارائه بخشنامه ۴۹۵۱، تایید کارفرما قبلی و سوابق مرتبط در پاکت ب میباشند

۹- مهلت دریافت اسناد از تاریخ ۹۵/۰۳/۰۸ لغایت ۹۵/۰۳/۱۶ می باشد

۱۰- تحویل اسناد به شهرداری تا تاریخ ۹۵/۰۳/۲۲ می باشد

۱۱- زمان بازگشایی پاکات روز دوشنبه راس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۵/۰۳/۲۴ در دفتر شهردار است

۱۲- جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری مرکزی مراجعه فرمائید

شماره تماس: ۰۶۱۴۳۲۳۳۵۱۱ – ۰۶۱۴۳۲۳۳۵۱۰