آگهی مناقصه یک مرحله ای واگذاری شهربازی پارک گل نرگس

مرحله سوم نوبت اول شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۲/۵۶۳ تاریخ ۹۵/۰۶/۰۶ شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری شهربازی پارک گل نرگس واقع در منطقه پنج بنگله به مدت دو سال به بخش خصوصی با اجاره ماهیانه ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اقدام نماید لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل […]

ey1cqchz

مرحله سوم نوبت اول

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۲/۵۶۳ تاریخ ۹۵/۰۶/۰۶ شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری شهربازی پارک گل نرگس واقع در منطقه پنج بنگله به مدت دو سال به بخش خصوصی با اجاره ماهیانه ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اقدام نماید لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آیاد تا از تاریخ چاپ دوم آگهی به مدت ۱۱ روز جهت دریافت اسناد و تحویل آن در همان مدت تعیین شده به واحد امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان مراجعه نماید.

تجهیزات مستقر در پارک شهربازی گل نرگس:

۱- دستگاه های بازی در پارک: بشقاب پرنده، ماشین برقی، پیست ماشین، کشتی صبا، قوی برقی

۲- دستگاه های بخش خصوصی در پارک: ترامبولین، استخر توپ، قصر بادی، سینما ۴ بعدی، قطار کودک

۳- یک باب غرفه مواد غذایی متعلق به شهرداری و دو باب غرفه بستنی و آب اناری متعلق به بخش خصوصی

۴- کلیه اموال منقول و غیر منقول شهربازی گل نرگس طی یک صورتجلسه تحویل پیمانکار داده خواهد شد.

شرایط شرکت در مناقصه:

۱- ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ ۶۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال و یا واریز وجه فوق به شماره حساب ۳۴۰۱۷۶۹۴۲ نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری مسجدسلیمان

۲- در صورت برنده شدن ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به میزان ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان

۳- واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال نزد بانک ملی به حساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ به نام شهرداری مسجدسلیمان جهت خرید اسناد مزایده

۴- مهلت دریافت اسناد و تحویل آن به شهرداری از تاریخ ۹۵/۱۰/۱۱ لغایت پایان وقت اداری ۹۵/۱۰/۲۱

۵- آگهی روزنامه نوبت دوم در تاریخ ۹۵/۱۰/۱۰ چاپ می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری مرکزی مسجدسلیمان مراجعه نمایید.

شماره تماس : ۳۶-۰۶۱۴۳۲۲۲۰۳۵  |  داخلی ۱۰۷