آگهی مناقصه کانال آبگرفتگی محلات(بی بیان،نمره۲،بازارچشمه علی،هشت بنگله)

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. عنوان طرح  آگهی مناقصه کانال آبگرفتگی محلات(بی بیان،نمره۲،بازارچشمه علی،هشت بنگله) برآورد اولیه  ۱٫۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل تامین اعتبار درآمد های جاری شهرداری  مدت اجرای کار  ۳ ماه شمسی  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  […]

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان طرح  آگهی مناقصه کانال آبگرفتگی محلات(بی بیان،نمره۲،بازارچشمه علی،هشت بنگله)
برآورد اولیه  ۱٫۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل تامین اعتبار درآمد های جاری شهرداری 
مدت اجرای کار  ۳ ماه شمسی 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ بانک ملی به نام شهرداری مسجدسلیمان
محل تامین اعتبار  درآمد های جاری شهرداری 
بهای فروش اسناد  ۳۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ بانک ملی به نام شهرداری مسجدسلیمان
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات   ده درصد مبلغ کل قرارداد ۱۰%
برنامه زمانی مناقصه 
تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  جلسه افتتاح پاکات
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

محل تحویل اسناد و دریافت پیشنهادات امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان می باشد. 

سایر اطلاعات در اسناد مناقصه ارائه گردیده است. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی www.masjedsoleyman.ir مراجعه فرمایید.