آگهی مناقصه واگذاری پارک گل نرگس

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۲/۵۶۳ تاریخ ۹۵/۶/۶ شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری شهر بازی پارک گل نرگس واقع در منطقه پنج بنگله به مدت چهار سال به بخش خصوصی با اجاره پایه ماهیانه ۷۹٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید تا […]

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۲/۵۶۳ تاریخ ۹۵/۶/۶ شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری شهر بازی پارک گل نرگس واقع در منطقه پنج بنگله به مدت چهار سال به بخش خصوصی با اجاره پایه ماهیانه ۷۹٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید تا از تاریخ چاپ دوم آگهی به مدت ۱۵ روز جهت دریافت اسناد و تحویل آن در همان مدت تعیین شده به واحد امور قرارداد های شهرداری مسجدسلیمان مراجعه نماید .

تجهیزات مستقر در پارک شهربازی گل نرگس

۱-دستگاه های بازی در پارک : بشقاب پرنده – ماشین برقی – پیست ماشین – کشتی صبا – قوی برقی

۲-دستگاه های بخش خصوصی در پارک : ترامبولین – استخر توپ – قصر بادی – سینما ۴ بعدی – قطار کودک

۳- یک باب غرفه مواد غذایی متعلق به شهرداری و دو باب غرفه بستنی و آب اناری متعلق به بخش خصوصی

۴- کلیه اموال منقول و غیر منقول شهربازی گل نرگس طی یک صورتجلسه تحویل پیمانکار داده خواهد شد.

شرایط شرکت در مناقصه :

  • ارایه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ ۲۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال و یا واریز وجه فوق به شماره حساب ۳۴۰۱۷۶۹۴۲ نزد بانک کشاورزی بنام شهرداری مسجدسلیمان
  • درصورت برنده شدن ارایه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به میزان ۱۰% مبلغ اولیه پیمان
  • واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال نزد بانک ملی به حساب ۰۱۰۶۸۲۷۰۵۱۰۰۶ بنام شهرداری مسجدسلیمان جهت خرید اسناد مناقصه
  • مهلت دریافت اسناد و تحویل آن به شهرداری ازتاریخ ۹۵/۰۸/۱۵ لغایت پایان وقت اداری ۹۵/۰۸/۲۶

 

آگهی روزنامه نوبت دوم تاریخ ۹۵/۰۸/۱۵ چاپ می گردد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قرارداد های شهرداری مرکزی مسجدسلیمان مراجعه نمایید

شماره تماس ۳۶-۴۳۲۲۲۰۳۵ (۰۶۱) داخلی ۱۰۷