آگهی مناقصه واگذاری پارکینگ ۱۷ شهریور

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۲/۶۶۸ تاریخ ۹۵/۶/۲۶ شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری پارکینگ ۱۷ شهریور (گاراژ مستوفی) واقع در خیابان ۱۷ شهریور  به مدت یک سال به بخش خصوصی با اجاره به میزان ثابت ماهیانه  مبلغ  ۵۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال اقدام نماید لذا از کلیه اشخاص حقوقی دعوت بعمل می آید […]

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۲/۶۶۸ تاریخ ۹۵/۶/۲۶ شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری پارکینگ ۱۷ شهریور (گاراژ مستوفی) واقع در خیابان ۱۷ شهریور  به مدت یک سال به بخش خصوصی با اجاره به میزان ثابت ماهیانه  مبلغ  ۵۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال اقدام نماید لذا از کلیه اشخاص حقوقی دعوت بعمل می آید تا از تاریخ چاپ دوم آگهی به مدت ۱۱ روز جهت دریافت اسناد و تحویل آن در همان مدت تعیین شده به واحد امور قرارداد های شهرداری مسجدسلیمان مراجعه نماید .

شرایط شرکت در مناقصه :

  • ارایه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ ۳۰/۷۲۰/۰۰۰ ریال و یا واریز وجه فوق به شماره حساب ۳۴۰۱۷۶۹۴۲ نزد بانک کشاورزی بنام شهرداری مسجدسلیمان
  • درصورت برنده شدن ارایه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به میزان ۱۰% مبلغ اولیه پیمان
  • واریز مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال نزد ملی به حساب ۰۱۰۶۸۲۷۰۵۱۰۰۶ بنام شهرداری مسجدسلیمان جهت خرید اسناد مناقصه
  • مهلت دریافت اسناد و تحویل آن به شهرداری ازتاریخ ۹۵/۰۸/۱۵  لغایت پایان وقت اداری ۹۵/۰۸/۲۶

آگهی روزنامه نوبت دوم تاریخ ۹۵/۰۸/۱۵ چاپ می گردد

جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قرارداد های شهرداری مرکزی مسجدسلیمان مراجعه نمایید.

شماره تماس ۳۶-۴۳۲۲۲۰۳۵ (۰۶۱) داخلی ۱۰۷