آگهی مناقصه فاز اول بلوار میدان دانشگاه تا بی بیان مسجدسلیمان

دعوت نامه آگهی مناقصه مرحله دوم شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. عنوان پروژه فاز اول بلوار میدان دانشگاه تا بی بیان مسجدسلیمان برآورد اولیه   ۱۲۸/۸۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخصیص نقدینگی ۳۴/۷۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اسناد خزانه اسلامی ۱۶/۱۷۰/۸۰۰/۰۰ ریال مدت […]

دعوت نامه آگهی مناقصه مرحله دوم

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان پروژه فاز اول بلوار میدان دانشگاه تا بی بیان مسجدسلیمان
برآورد اولیه   ۱۲۸/۸۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخصیص نقدینگی ۳۴/۷۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، اسناد خزانه اسلامی ۱۶/۱۷۰/۸۰۰/۰۰ ریال
مدت اجرای کار   ۱۸ ماه شمسی 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   ۶/۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰ریال بحساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۰۹ بانک ملی به نام دریافت وجه سپرده یا ارائه ضمانت نامه بانکی
رتبه مورد نیاز   دو(۲) راه ، راه آهن ، باند فرودگاه
محل تامین اعتبار  اعتبارات استانی (اسناد خزانه اسلامی) سهم داخلی نقدی
بهای فروش اسناد  ۵۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۰۱۱۰۰۲۲۹۹۶۰۰۴بانک ملی
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات   ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان دو و نیم درصد مبلغ قرارداد و یا واریز وجه نقد به شماره حساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۰۹ بانک ملی بنام دریافت وجه سپرده
برنامه زمانی مناقصه 
تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  جلسه افتتاح پاکات
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۱. محل تحویل اسناد و دریافت پیشنهادات امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان می باشد. تلفن: ۴۳۲۳۱۶۳۶ – ۴۳۲۳۱۶۱۳

۲. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ارائه می گردد. 

۳. هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی بعهده برنده مناقصه می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی tender.masjedsoleyman.ir مراجعه فرمایید.