آگهی مناقصه خرید ماشین آلات – بیل مکانیکی چرخ لاستیکی، جرثقیل ده تن و بابکت (مینی لودر)

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. عنوان پروژه خرید ماشین آلات – بیل مکانیکی چرخ لاستیکی، جرثقیل ده تن و بابکت (مینی لودر) از هر کدام یک دستگاه برآورد اولیه ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال مدت اجرای کار ۱ ماه شمسی مبلغ […]

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان پروژه خرید ماشین آلات – بیل مکانیکی چرخ لاستیکی، جرثقیل ده تن و بابکت (مینی لودر) از هر کدام یک دستگاه
برآورد اولیه ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
مدت اجرای کار ۱ ماه شمسی
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بحساب ۰۱۱۰۰۲۲۹۹۶۰۰۴ بانک ملی به نام دریافت وجه سپرده یا ارائه ضمانت نامه بانکی
رتبه مورد نیاز  دارای مجوز واردات ماشین آلات سنکین عمرانی باشند
محل تامین اعتبار درآمدهای جاری (عوارض آلایندگی)
بهای فروش اسناد ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بحساب ۰۱۱۰۰۲۲۹۹۶۰۰۴ بانک ملی
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان ۱۰ درصد مبلغ قرارداد و یا واریز وجه نقد به شماره حساب ۰۱۱۰۰۲۲۹۹۶۰۰۴ بانک ملی بنام دریافت وجه سپرده
برنامه زمانی مناقصه تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات جلسه افتتاح پاکات
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
ساعت ۱۰:۰۰ ساعت ۱۹:۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ ساعت ۱۰:۰۰

۱- محل دریافت و تحویل اسناد سامانه ستاد (تدارکات الکترونیک دولت) و تحویل پاکت الف امور قراردادها شهرداری مسجدسلیمان می باشد.

۲ – سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ارائه میگردد.

۳-هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

روزنامه

تاریخ انتشار مرحله اول  ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

تاریخ انتشار مرحله دوم ۱۴۰۲/۰۹/۰۷