آگهی مناقصه تخریب و بازسازی پل محله مال جونکی مسجدسلیمان

دعوت نامه آگهی مناقصه مرحله اول شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. عنوان پروژه تخریب و بازسازی پل محله مال جونکی مسجدسلیمان برآورد اولیه   ۱۳/۹۳۲/۴۵۶/۱۴۰ ریال اعتبار تخصیص یافته ۱۳/۹۳۲/۴۵۶/۱۴۰ ریال مدت اجرای کار  ۵ ماه مبلغ تضمین […]

دعوت نامه آگهی مناقصه مرحله اول

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان پروژه تخریب و بازسازی پل محله مال جونکی مسجدسلیمان
برآورد اولیه   ۱۳/۹۳۲/۴۵۶/۱۴۰ ریال اعتبار تخصیص یافته ۱۳/۹۳۲/۴۵۶/۱۴۰ ریال
مدت اجرای کار  ۵ ماه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۶۹۶/۶۲۳/۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۹ بانک ملی به نام دریافت وجه سپرده یا ارائه ضمانت نامه بانکی
رتبه مورد نیاز  ۵ راه ،راه آهن،باند فرودگاه
محل تامین اعتبار  اعتبارات استانی (اسناد خزانه اسلامی) سهم داخلی نقدی
بهای فروش اسناد  ۵۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۰۱۱۰۰۲۲۹۹۶۰۰۴بانک ملی
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات   ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان ۵درصد مبلغ کل قرارداد یا واریز وجه نقد بحساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۰۹ بانک ملی بنام رابط تمرکز وجه سپرده
برنامه زمانی مناقصه 
تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  جلسه افتتاح پاکات
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

۱. محل تحویل اسناد و دریافت پیشنهادات امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان می باشد. تلفن۳۶ -۴۳۲۲۲۰۳۵

۲. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ارائه می گردد. 

۳. داشتن قرارداد مشابه در زمینه کاری موضوع مناقصه که به اتمام رسیده و قطعی شده الزامی می باشد.

مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) برگزار می گردد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی tender.masjedsoleyman.ir مراجعه فرمایید.