آگهی مناقصه تخریب و بازسازی پل داریوش محمدی مسجدسلیمان

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. عنوان پروژه تخریب و بازسازی پل داریوش محمدی مسجدسلیمان برآورد اولیه  ۱۵/۶۵۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اعتبار تخصیص یافته شش ماهه ۲/۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال مدت اجرای کار  ۹ ماه شمسی  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰ […]

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان پروژه تخریب و بازسازی پل داریوش محمدی مسجدسلیمان
برآورد اولیه  ۱۵/۶۵۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اعتبار تخصیص یافته شش ماهه ۲/۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مدت اجرای کار  ۹ ماه شمسی 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۹ بانک ملی به نام دریافت وجه سپرده یا ارائه ضمانت نامه بانکی
محل تامین اعتبار  استانی(اسناد خزانه اسلامی) سهم داخلی(نقدی)
بهای فروش اسناد  ۳۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ بانک ملی
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات   ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان ۱۰% مبلغ کل قرارداد بحساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۹ بانک ملی
برنامه زمانی مناقصه 
تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  جلسه افتتاح پاکات
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۱. محل تحویل اسناد و دریافت پیشنهادات امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان می باشد. تلفن۳۶ -۴۳۲۲۲۰۳۵

۲. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ارائه می گردد. 

۳. شرکت مناقصه گر باید دارای گواهینامه تعین صلاحیت از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

۴. حداقل رتبه مورد نیاز : ۵ راه و باند

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی www.masjedsoleyman.ir مراجعه فرمایید.