آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی ۳۱۶ نفر

دعوت نامه آگهی مناقصه شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. عنوان طرح تامین نیروی انسانی ۳۱۶ نفر برآورد اولیه ۱۴۱٫۰۸۷٫۹۳۷٫۱۰۳ ریال اعتبار تخصیص صفر مدت اجرای کار ۱۲ ماه شمسی مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۷٫۰۵۴٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۳۴۰۱۷۶۹۴۲ […]

دعوت نامه آگهی مناقصه

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان طرح تامین نیروی انسانی ۳۱۶ نفر
برآورد اولیه ۱۴۱٫۰۸۷٫۹۳۷٫۱۰۳ ریال اعتبار تخصیص صفر
مدت اجرای کار ۱۲ ماه شمسی
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۷٫۰۵۴٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۳۴۰۱۷۶۹۴۲ بانک کشاورزی یا ارائه ضمانت نامه بانکی
محل تامین اعتبار بودجه جاری (خصوصی)
بهای فروش اسناد ۳۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ بانک ملی
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد بحساب ۳۴۰۱۷۶۹۴۲ بانک کشاورزی یا ارائه ضمانت نامه بانکی
برنامه زمانی مناقصه تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات جلسه افتتاح پاکات
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

 

۱- محل تحویل اسناد و دریافت پیشنهادات امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان می باشد.

۲- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ارائه می گردد.

۳- جهت دریافت اسناد الکترونیک به این لینک مراجعه نمائید.

۴- دارای گواهینامه تعیین صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دارای گواهینامه ارزش افزوده

۵- شرکت مناقصه گر باید ثبت مسجدسلیمان باشد.

۶- دارای سوابق کاری مرتبط

 

تلفن تماس: ۳۶-۰۶۱۴۳۲۲۲۰۳۵