آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی

دعوت نامه آگهی مناقصه مرحله سوم شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. عنوان پروژه تامین نیروی انسانی (۳۴۲ نفر) برآورد اولیه ۲۰۲/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  مدت اجرای کار  ۱۲ ماه شمسی  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۱۰/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ […]

دعوت نامه آگهی مناقصه مرحله سوم

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان پروژه تامین نیروی انسانی (۳۴۲ نفر)
برآورد اولیه
۲۰۲/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
مدت اجرای کار  ۱۲ ماه شمسی 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۱۰/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ بانک ملی به نام شهرداری مسجدسلیمان یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر
محل تامین اعتبار  محل درآمدهای جاری شهرداری 
بهای فروش اسناد  ۵۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۰۱۱۰۰۲۲۹۹۶۰۰۴ بانک ملی
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات   ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان ۵ درصد مبلغ کل قرارداد و یا واریز وجه نقد به شماره حساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ بانک ملی بنام شهرداری مسجدسلیمان
برنامه زمانی مناقصه 
تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  جلسه افتتاح پاکات
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱. محل تحویل اسناد و دریافت پیشنهادات امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان می باشد. تلفن ۴۳۲۳۱۶۱۳-۰۶۱

۲. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ارائه می گردد. 

۳. هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی بعهده برنده مناقصه می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی tender.masjedsoleyman.ir مراجعه فرمایید.