آگهی مناقصه بیلبورد ها و پارتابل های تبلیغاتی سطح شهر

مزایده گذار: شهرداری مسجدسلیمان موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به مدت یکسال بشرح ذیل: الف: بیلبورد به متراژ کل ۷۰۰ متر مربع. برای هر متر مربع در یک ماه ۷۰٫۰۰۰ ریال قیمت پایه بر اساس مندرجات اسناد مزایده. ب: پارتابل به متراژ کل ۲۲۲ متر مربع. برای هر […]

مزایده گذار: شهرداری مسجدسلیمان

موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به مدت یکسال بشرح ذیل:

الف: بیلبورد به متراژ کل ۷۰۰ متر مربع. برای هر متر مربع در یک ماه ۷۰٫۰۰۰ ریال قیمت پایه بر اساس مندرجات اسناد مزایده.

ب: پارتابل به متراژ کل ۲۲۲ متر مربع. برای هر متر مربع در یک ماه ۵۰٫۰۰۰ ریال قیمت پایه بر اساس مندرجات اسناد مزایده.

شرایط متقاضی باید شخصیت حقوقی و دارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و هیچ گونه بدهی به شهرداری مسجدسلیمان نداشته باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده:

توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ ۳۶٫۰۶۰٫۰۰۰ ، و یا واریز وجه فوق به شماره حساب ۳۴۰۱۷۶۹۴۲ نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری مسجدسلیمان

۱- در صورت برنده شدن ازائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به میزان ۱۰% مبلغ اولیه پیمان.

واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال نزد بانک ملی به حساب ۰۱۰۶۸۲۷۰۵۱۰۰۶ شهرداری مسجدسلیمان جهت خرید اسناد مناقصه

تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشار نوبت دوم به مدت ۱۰ روز در ساعات اداری ۸ الی ۱۵ توزیع می شود.

محل توزیع اسناد: مسجدسلیمان، شهرداری مرکزی، واحد امور قراردادها – تلفن: ۳۶-۰۶۱۴۳۲۲۲۰۳۵

محل و مهلت ارائه پشنهاد شرکت در مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

هزینه انتشار آگهی برعهده ی برنده ی مزایده می باشد.

شهرداری در تجدید مزایده و همچنین رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.