آگهی مناقصه بازسازی مسیل های شهر مسجدسلیمان

دعوت نامه آگهی مناقصه شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. عنوان پروژه بازسازی مسیل های شهر مسجدسلیمان برآورد اولیه  ۲/۱۹۲/۹۸۲/۴۵۶ ریال مدت اجرای کار  ۶ ماه شمسی  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ […]

دعوت نامه آگهی مناقصه

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان پروژه بازسازی مسیل های شهر مسجدسلیمان
برآورد اولیه  ۲/۱۹۲/۹۸۲/۴۵۶ ریال
مدت اجرای کار  ۶ ماه شمسی 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا واریز وجه نقد بحساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۰۹ بانک ملی به نام دریافت وجه سپرده
رتبه مورد نیاز   پنج ابنیه
محل تامین اعتبار  اعتبارات استانی (اسناد خزانه اسلامی) سهم داخلی (نقدی)
بهای فروش اسناد  ۵۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ بانک ملی
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات   ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان ۵% مبلغ کل قرارداد یا واریز وجه نقد بحساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۰۹ بانک ملی بنام دریافت وجه سپرده
برنامه زمانی مناقصه 
تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  جلسه افتتاح پاکات
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۱. محل تحویل اسناد و دریافت پیشنهادات امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان می باشد. تلفن۳۶ -۴۳۲۲۲۰۳۵

۲. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ارائه می گردد. 

۳. هزینه چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی tender.masjedsoleyman.ir مراجعه فرمایید.