آگهی مناقصه بارگیری و حمل مصالح رودخانه ای

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.    عنوان طرح  بارگیری و حمل مصالح رودخانه ای از معادن تمبی به کارخانه سنگ شکن   برآورد اولیه  ۱٫۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل درآمد های جاری شهرداری  مدت اجرای کار  ۳ ماه شمسی  […]

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

 

عنوان طرح  بارگیری و حمل مصالح رودخانه ای از معادن تمبی به کارخانه سنگ شکن  
برآورد اولیه  ۱٫۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل درآمد های جاری شهرداری 
مدت اجرای کار  ۳ ماه شمسی 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ بانک ملی به نام شهرداری مسجدسلیمان
محل تامین اعتبار  درآمد های جاری شهرداری 
بهای فروش اسناد  ۳۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ بانک ملی به نام شهرداری مسجدسلیمان
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات  ۱۰% مبلغ کل قرارداد 
برنامه زمانی مناقصه 
تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  جلسه افتتاح پاکات
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

محل تحویل استعلام ها . ارایه پیشنهادات امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان می باشد. 

سایر اطلاعات در فرم استعلام مناقصه ارائه گردیده است. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی http://tender.masjedsoleyman.ir مراجعه فرمایید.