آگهی مناقصه ایجاد و اصلاح شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی

دعوت نامه آگهی مناقصه شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. عنوان طرح ایجاد و اصلاح شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی برآورد اولیه ۱٫۶۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال اعتبار تخصیص صفر مدت اجرای کار ۵ ماه شمسی مبلغ تضمین شرکت در […]

دعوت نامه آگهی مناقصه

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان طرح ایجاد و اصلاح شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی
برآورد اولیه ۱٫۶۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال اعتبار تخصیص صفر
مدت اجرای کار ۵ ماه شمسی
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۸۰٫۶۳۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۳۴۰۱۷۶۹۴۲ بانک کشاورزی یا ارائه ضمانت نامه بانکی
محل تامین اعتبار عمرانی تملک دارایی های استان (اسناد خزانه اسلامی)
بهای فروش اسناد ۳۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ بانک ملی
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد بحساب ۳۴۰۱۷۶۹۴۲ بانک کشاورزی یا ارائه ضمانت نامه بانکی
برنامه زمانی مناقصه تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات جلسه افتتاح پاکات
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

 

۱- محل تحویل اسناد و دریافت پیشنهادات امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان می باشد.

۲- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ارائه می گردد.

۳- جهت دریافت اسناد الکترونیک به این لینک مراجعه نمائید.

 

 

تلفن تماس: ۳۶-۰۶۱۴۳۲۲۲۰۳۵