آگهی مناقصه ایجاد توسعه معابر شهری شهر مسجدسلیمان

دعوت نامه آگهی مناقصه مرحله دوم شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. عنوان پروژه  ایجاد توسعه معابر شهری شهر مسجدسلیمان برآورد اولیه   ۳۱/۶۶۲/۲۰۸/۷۰۱ ریال مدت اجرای کار   ۶ ماه شمسی  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   ۱/۵۸۴/۰۰۰/۰۰۰ریال بحساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۰۹ […]

دعوت نامه آگهی مناقصه مرحله دوم

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان پروژه  ایجاد توسعه معابر شهری شهر مسجدسلیمان
برآورد اولیه   ۳۱/۶۶۲/۲۰۸/۷۰۱ ریال
مدت اجرای کار   ۶ ماه شمسی 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   ۱/۵۸۴/۰۰۰/۰۰۰ریال بحساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۰۹ بانک ملی به نام دریافت وجه سپرده یا ارائه ضمانت نامه بانکی
رتبه مورد نیاز   دو(۲) راه ، راه آهن ، باند فرودگاه
محل تامین اعتبار  اعتبارات استانی (اسناد خزانه اسلامی) سهم داخلی نقدی
بهای فروش اسناد  ۵۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۰۱۱۰۰۲۲۹۹۶۰۰۴بانک ملی
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات   ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان ۵ درصد مبلغ قرارداد و یا واریز وجه نقد به شماره حساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۰۹ بانک ملی بنام دریافت وجه سپرده
برنامه زمانی مناقصه 
تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  جلسه افتتاح پاکات
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۱. محل تحویل اسناد و دریافت پیشنهادات امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان می باشد. تلفن۳۶ -۴۳۲۳۱۶۱۳

۲. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ارائه می گردد. 

۳. هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی بعهده برنده مناقصه می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی tender.masjedsoleyman.ir مراجعه فرمایید.