آگهی مناقصه اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی مرحله دوم

مزایده گزار: شهرداری مسجدسلیمان موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره تبلیغاتی به مدت یکسال به شرح ذیل: الف: بیلبورد به متراژ کل ۷۰۰ متر مربع، برای هر متر مربع در یک ماه ۶۰٫۰۰۰ ریال، قیمت پایه بر اساس مندرجات اسناد مزایده. ب: پارتابل به متراژ کل ۲۲۲ متر مربع، برای هر […]

مزایده گزار: شهرداری مسجدسلیمان

موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره تبلیغاتی به مدت یکسال به شرح ذیل:

الف: بیلبورد به متراژ کل ۷۰۰ متر مربع، برای هر متر مربع در یک ماه ۶۰٫۰۰۰ ریال، قیمت پایه بر اساس مندرجات اسناد مزایده.

ب: پارتابل به متراژ کل ۲۲۲ متر مربع، برای هر متر مربع در یک ماه ۵۰٫۰۰۰ ریال قیمت پایه بر اساس مندرجات اسناد مزایده.

شرایط متقاضی باید شخصیت حقوقی و دارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و هیچ گونه بدهی به شهرداری مسجدسلیمان نداشته باشد.


مبلغ تضمین شرکت در مزایده:

  • توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ ۳۶٫۰۶۰٫۰۰۰ ریال و یا واریز وجه فوق به شماره حساب ۳۴۰۱۷۶۹۴۲ نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری مسجدسلیمان
  • در صورت برنده شدن ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به میزان ۱۰% مبلغ اولیه پیمان.
  • واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال نزد بانک ملی به حساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ شهرداری مسجدسلیمان جهت خرید اسناد مناقصه

تاریخ توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ ۹۵/۱۰/۲۲ به مدت ۱۰ روز در ساعات اداری ۸ الی ۱۵ توزیع می شود

محل توزیع اسناد: مسجدسلیمان، شهرداری مرکزی، واحد امور قراردادها

تلفن: ۳۶-۰۶۱۴۳۲۲۲۰۳۵

محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد

شهرداری در تجدید مزایده و همچنین رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است