آگهی مناقصه احداث پارک پنجاه هکتاری تمبی مسجدسلیمان

دعوت نامه آگهی مناقصه مرحله اول شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. عنوان پروژه احداث پارک پنجاه هکتاری تمبی مسجدسلیمان برآورد اولیه   ۵۶/۷۵۸/۷۷۱/۹۳۰ ریال و اعتبار تخصیص یافته ۵۶/۷۵۸/۷۷۱/۹۳۰ ریال مدت اجرای کار  ۸ماه شمسی مبلغ تضمین شرکت […]

دعوت نامه آگهی مناقصه مرحله اول

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان پروژه احداث پارک پنجاه هکتاری تمبی مسجدسلیمان
برآورد اولیه   ۵۶/۷۵۸/۷۷۱/۹۳۰ ریال و اعتبار تخصیص یافته ۵۶/۷۵۸/۷۷۱/۹۳۰ ریال
مدت اجرای کار  ۸ماه شمسی
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۲/۶۳۵/۱۷۶/۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۹ بانک ملی به نام دریافت وجه سپرده یا ارائه ضمانت نامه بانکی
رتبه مورد نیاز   ۴ ابنیه
محل تامین اعتبار  اعتبارات استانی (اسناد خزانه اسلامی) سهم داخلی نقدی
بهای فروش اسناد  ۵۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۰۱۱۰۰۲۲۹۹۶۰۰۴بانک ملی
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات   ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان پنج درصد مبلغ کل قرارداد یا واریز وجه نقد بحساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۰۹ بانک ملی بنام رابط تمرکز وجه سپرده
برنامه زمانی مناقصه 
تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  جلسه افتتاح پاکات
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

۱. محل تحویل اسناد و دریافت پیشنهادات امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان می باشد. تلفن۳۶ -۴۳۲۲۲۰۳۵

۲. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ارائه می گردد. 

۳. داشتن قرارداد مشابه در زمینه کاری موضوع مناقصه که به اتمام رسیده و قطعی شده الزامی می باشد.

مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی tender.masjedsoleyman.ir مراجعه فرمایید.