آگهی مناقصه احداث بلوار بلوار دوم حدفاصل میدان دانشگاه تا بی بیان (محور محله مال کریم)

دعوت نامه آگهی مناقصه مرحله اول شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. عنوان پروژه احداث بلوار بلوار دوم حدفاصل میدان دانشگاه تا بی بیان (محور محله مال کریم) برآورد اولیه ۹۷/۴۸۹/۸۰۵/۲۰۱ ریال مدت اجرای کار […]

دعوت نامه آگهی مناقصه مرحله اول

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان پروژه احداث بلوار بلوار دوم حدفاصل میدان دانشگاه تا بی بیان (محور محله مال کریم)
برآورد اولیه ۹۷/۴۸۹/۸۰۵/۲۰۱ ریال
مدت اجرای کار ۶ ماه شمسی
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۴/۹۰۰/۹۰۰/۰۰۰ بحساب ۰۱۱۰۰۲۲۹۹۶۰۰۴ بانک ملی به نام دریافت وجه سپرده یا ارائه ضمانت نامه بانکی
رتبه مورد نیاز رتبه ۵ راه باند فرودگاه
محل تامین اعتبار درآمدهای جاری (عوارض آلایندگی)
بهای فروش اسناد ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بحساب ۰۱۱۰۰۲۲۹۹۶۰۰۴ بانک ملی
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان ۱۰ درصد مبلغ قرارداد و یا واریز وجه نقد به شماره حساب ۰۱۱۰۰۲۲۹۹۶۰۰۴ بانک ملی بنام دریافت وجه سپرده
برنامه زمانی مناقصه تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت  پاسخ بازگشایی
۱۴۰۲/۰۱۲/۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
ساعت ۱۰:۳۰ ساعت ۱۹:۰۰ ساعت:۰۹:۰۰ ساعت:۱۰:۰۰

۱- محل دریافت و تحویل اسناد سامانه ستاد (تدارکات الکترونیک دولت) و تحویل پاکت الف امور قراردادها شهرداری مسجدسلیمان می باشد.

۲ – سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ارائه میگردد.

۳- پروژه ارزیابی کیفی مناقصه گران دارد

۴- پروژه ارزیابی مالی دارد( صورت های حسابرسی شده ثبت در سامانه جام پردیس)

۵- هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

                                   

مرحله اول انتشار: ۲۹۱۴۰۲

مرحله دوم انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵