آگهی مناقصه اجاره چهار دستگاه کامیونت ۸ تن پرس حمل زباله و یک دستگاه سیمی تریلی به همراه کشنده

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای، به اشخاص حقیقی / حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. عنوان پروژه اجاره چهار دستگاه کامیونت ۸ تن پرس حمل زباله و یک دستگاه سیمی تریلی به همراه کشنده برای مدت یک سال برآورد اولیه  اجاره پایه هر کامیون ۸ […]

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای، به اشخاص حقیقی / حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان پروژه اجاره چهار دستگاه کامیونت ۸ تن پرس حمل زباله و یک دستگاه سیمی تریلی به همراه کشنده برای مدت یک سال
برآورد اولیه  اجاره پایه هر کامیون ۸ تن برای یک ماه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

اجاره پایه سیمی تریلی به همراه کشنده برای یک ماه ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مدت اجرای کار  یک سال شمسی 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بحساب ۳۴۰۱۷۶۹۴۲ بانک کشاورزی به نام شهرداری مسجدسلیمان یا ارائه ضمانت نامه بانکی
محل تامین اعتبار  منابع جاری شهرداری 
بهای فروش اسناد  ۵۰۰/۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ بانک ملی
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات   ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان ۱۰% مبلغ کل قرارداد بحساب ۳۴۰۱۷۶۹۴۲ بانک کشاورزی به نام شهرداری مسجدسلیمان
برنامه زمانی مناقصه 
تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  جلسه افتتاح پاکات
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۱. محل تحویل اسناد و دریافت پیشنهادات امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان می باشد. تلفن۳۶ _۴۳۲۳۱۶۱۳-۰۶۱

۲. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ارائه می گردد. 

۳. مدل مورد نیاز : کامیونت های حمل زباله بایستی دارای طول عمر کتر از ده سال باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی tender.masjedsoleyman.ir مراجعه فرمایید.