آگهی مزایده آهن آلات اسقاطی شهرداری مسجدسلیمان

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. عنوان پروژه مزایده آهن آلات اسقاطی شهرداری شامل (سطل زباله، مخازن فلزی آب، فلزات ضایعاتی، قطعات و بدنه خودروهای اسقاطی) با وزن تخمینی ۶۰ تن  قیمت پایه به ازای هرکیلو ۶٫۷۵۰ ریال می باشد مدت اجرای […]

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان پروژه مزایده آهن آلات اسقاطی شهرداری شامل (سطل زباله، مخازن فلزی آب، فلزات ضایعاتی، قطعات و بدنه خودروهای اسقاطی) با وزن تخمینی ۶۰ تن
 قیمت پایه به ازای هرکیلو ۶٫۷۵۰ ریال می باشد
مدت اجرای کار  ۲ ماه شمسی 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بحساب ۰۱۱۰۰۲۲۹۹۶۰۰۴ بانک ملی یا ارائه ضمانت نامه بانکی
بهای فروش اسناد  ۵۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۷۱۱۲۲۳۰۲۰۰۳ بانک ملی
مبلغ ضمانت حسن اجرای تعهدات  ۱۵ درصد مبلغ کل قرارداد بحساب ۰۱۱۰۰۲۲۹۹۶۰۰۴ بانک ملی یا ارائه ضمانت نامه بانکی
برنامه زمانی مناقصه 
تاریخ شروع دریافت اسناد تاریخ پایان دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  جلسه افتتاح پاکات
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۱. محل تحویل اسناد و دریافت پیشنهادات امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان می باشد. تلفن۳۶ – ۰۶۱۴۳۲۲۲۰۳۵

۲. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده ارائه می گردد. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی tender.masjedsoleyman.ir مراجعه فرمایید.