آگهی مناقصات ۵ پروژه شهرداری مسجدسلیمان

مناقصه  شماره و تاریخ مناقصه  شروع و دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل اسناد  مبلغ شرکت در مناقصه به ریال  کانال آبهای سطحی چهاربیشه و سطح شهر  ۷۵۱ – ۱۳۹۶/۰۱/۱۹  ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ شروع دریافت اسناد ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ پایان دریافت اسناد ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۹ صبح ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ۱٫۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال درپوش گذاری و احداث دال بتنی کانال آب سطح شهر  ۷۴۸ – […]

مناقصه  شماره و تاریخ مناقصه  شروع و دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل اسناد  مبلغ شرکت در مناقصه به ریال 
کانال آبهای سطحی چهاربیشه و سطح شهر  ۷۵۱ – ۱۳۹۶/۰۱/۱۹  ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ شروع دریافت اسناد

۱۳۹۶/۰۲/۰۹ پایان دریافت اسناد

۱۳۹۶/۰۲/۰۹

۹ صبح ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

۱٫۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
درپوش گذاری و احداث دال بتنی کانال آب سطح شهر  ۷۴۸ – ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ شروع دریافت اسناد

۱۳۹۶/۰۲/۰۹ پایان دریافت اسناد

 ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

۹ صبح ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

 ۱٫۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
پیاده‌رو سازی و جوی جدول مسیر بی بیان  ۷۴۹ – ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ شروع دریافت اسناد

۱۳۹۶/۰۲/۰۹ پایان دریافت اسناد

 ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

۹ صبح ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

 ۱٫۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
پیاده‌رو سازی و جدولکاری مسیر پل سینا تا نفتک و سطح شهر  ۷۵۰ – ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ شروع دریافت اسناد

۱۳۹۶/۰۲/۰۹ پایان دریافت اسناد

 ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

۹ صبح ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

 ۱٫۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
پارک نصیر آباد و سوتانهای سطح شهر  ۷۵۲ – ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ شروع دریافت اسناد

۱۳۹۶/۰۲/۰۹ پایان دریافت اسناد

 ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

۹ صبح ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

 ۱٫۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان مراجعه نمائید.