آگهی مزایده یک مرحله ای واگذاری شهربازی پارک گل نرگس

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۲/۵۶۳ تاریخ ۹۵/۰۶/۰۶ شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری شهربازی پارک گل نرگس واقع در منطقه پنج بنگله به مدت ۴ سال به بخش خصوصی با اجاره پایه ماهیانه ۷۹٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال اقدام نماید.

ey1cqchz

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۲/۵۶۳ تاریخ ۹۵/۰۶/۰۶ شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری شهربازی پارک گل نرگس واقع در منطقه پنج بنگله به مدت ۴ سال به بخش خصوصی با اجاره پایه ماهیانه ۷۹٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال اقدام نماید.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید تا از تاریخ چاپ دوم آگهی به مدت ۷ روز جهت دریافت اسناد به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

 

تجهیزات مستقر در پارک شهربازی گل نرگس

۱- دستگاه های بازی شهرداری در پارک: بشقاب پرنده، ماشین برقی، پیسن ماشین، کشتی صبا، قوی برقی

۲- دستگاه های بازی بخش خصوصی در پارک: ترامبولین، استخر توپ، قصر بادی، سینما ۴ بعدی، قطار کودک

۳- یک باب غرفه مواد غذایی متعلق به شهرداری و دو باب غرفه بستنی و آب اناری متعلق به بخش خصوصی

۴- کلیه اموال منقول و غیر منقول پارک شهربازی گل نرگس طی یک صورتجلسه تحویل پیمانکار داده خواهد شد.

 

شرایط شرکت در مزایده

۱- داشتن توانایی مالی

۲- توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ ۲۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و یا واریز وجه فوق به شماره حساب ۳۴۰۱۷۶۹۴۲ نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری مسجدسلیمان

۳- در صورت برنده شدن ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به میزان ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان.

۴- واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال نزد بانک ملی به حساب ۰۱۰۶۸۲۷۰۵۱۰۰۶ شهرداری مسجدسلیمان جهت خرید اسناد مناقصه

۵- مهلت دریافت اسناد از تاریخ ۹۵/۰۷/۰۶ الی ۹۵/۰۷/۱۴

۶- تحویل اسناد به شهرداری تا تاریخ ۹۵/۰۷/۲۷

۷- زمان بازگشایی پاکات روز چهارشنبه راس ساعت ۱۱ صبح مورخ ۹۵/۰۷/۲۸ در دفتر شهردار

۸- آگهی روزنامه نوبت دوم در مورخ ۹۵/۰۷/۰۶ چاپ می گردد

۹- جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادها شهرداری مرکزی مراجعه فرمائید

شماره تماس: ۳۶-۰۶۱۴۳۲۲۲۰۳۵