آگهی مزایده مرحله اول یکباب ساختمان تجاری توسط شهرداری مسجدسلیمان

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. عنوان پروژه : واگذاری یک باب ساختمان تجاری واقع در خیابان ۱۷ شهریور قیمت پیشنهادی : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش پرداخت با ماهیانه ۱۰/۰۰۰/۰۰ ریال اجاره بهای ماهیانه مدت اجرای کار: […]

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان پروژه : واگذاری یک باب ساختمان تجاری واقع در خیابان ۱۷ شهریور

قیمت پیشنهادی : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش پرداخت با ماهیانه ۱۰/۰۰۰/۰۰ ریال اجاره بهای ماهیانه

مدت اجرای کار: یک سال شمسی

مبلغ تضمین شرکت در مزایده : ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۱۱۴۲۳۴۲۰۰۹ بانک ملی به نام دریافت وجه سپرده با ارائه ضمانت بانکی

بهای فروش اسناد : ۵۰۰/۰۰۰ ریال بحساب ۰۱۱۰۰۲۲۹۹۶۰۰۴ بانک ملی

برنامه زمانی مزایده 

تاریخ شروع دریافت اسناد : ۹۸/۸/۱۴

تاریخ پایان دریافت اسناد : ۹۸/۸/۲۰

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : ۹۸/۸/۲۵

جلسه افتتاح پاکات : ۹۸/۸/۲۷

محل تحویل اسناد ، دریافت اسناد و تحویل پاکت امور قراردادها شهرداری مسجدسلیمان می باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ارائه میگردد.