آغاز عملیات احیاء و بازسازی بخش داخلی میدان پارک گل نرگس

گزارش تصویری از فعالیت های روزانه شهرداری مسجدسلیمان: آغاز عملیات احیاء و بازسازی بخش داخلی میدان پارک گل نرگس، توسط معاونت خدمات شهری (فصای سبز)

گزارش تصویری از فعالیت های روزانه شهرداری مسجدسلیمان:

آغاز عملیات احیاء و بازسازی بخش داخلی میدان پارک گل نرگس، توسط معاونت خدمات شهری (فصای سبز)